Избор на застраховка

Видове застраховки – общо застраховане

Общо застраховане – застраховането на риск от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество, включително застраховането на отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща обезщетение, зависещо от размера на получената или причинена вреда.

 • Автомобилни застраховки
 • Гражданска отговорност на водачите на МПС – задължителна застраховка.
 • Каско
 • Имуществени застраховки
 • Застраховка „Домашно имущество“
 • Селскостопански застраховки.
 • Застраховки „Отговорности“
 • Професионална отговорност – задължителни за лица упражняващи професия или дейност, която представлява особена опасност или от която могат да произтекат вредни последствия за трети лица
 • Отговорност на работодателя – покрива отговорността на работодателя за вредите, причинени на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор

Видове застраховки – животозастраховане

Животозастраховне – Застраховане на риска, от настъпване на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Обикновено осигурява финансова защита на хората, които са зависими от доходите на застрахования.

Рискова застраховка Живот – обезпечава най-лошите сценарии като смърт при трудова злополука, смърт при професионално или общо заболяване, загуба на трудоспособност – временна или трайна. Сравнително краткосрочна е 3-5 години.

Смесена застраховка Живот (рискова със спестовен елемент) – налице са два елемента – спестяване на средства и осигуряване на тези, които зависят финансово от застрахования при преждевременна смърт. Застрахователната сума се изплаща безусловно – в случай на смърт на застрахованото лице средствата получават неговите наследници, а ако лицето преживее срока по полицата сумата се изплаща лично на него. Дългосрочна е – до 20 години.

 • Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд – разновидност на спестовната, като при нея спестовната част се инвестира от застрахователя в инвестиционен фонд. Клиентът може да избира дали да е във високо рискови активи или по-ниско рискови.
 • Здравни застраховки – Чрез тях финансово се обезпечава ползването на определени здравни услуги и продукти.

Застрахователният пазар в България

Застрахователи в България: 50

 • 24 общозастрахователни дружества;
 • 11 животозастрахователни дружества
 • 1 презастраховател
 • 12 клона на чуждестраннизастрахователи
 • Активи на застрахователите към края на 2018 г. : 6,2 млрд. лв. или 5,22% от БВП
 • Принос в публичните финанси (корпоративен данък, ДЗП, надзорни такси, за техника и подобряване на пътищата, за ДФ „Земеделие“) за 2019 г.: 69,1 млн. лв.
 • Премиен приход за 2019: 2,9 млрд. лв
 • За една година 2019 г. изплатени общо обезщетения: 1,2 млрд. лв.
 • На ДЕН за 2019 г. изплатени обезщетения: 3,3 млн. лв.

Застрахователният пазар в ЕС

Разпределение на застрахователния портфейл по държави (по данни за премийния приход за 2018 от Insurance Europe)

Застрахователна плътност по държави в евро

Застрахователна плътност по държави в евро

Застрахователно проникване по държави (% от БВП)

Застрахователно проникване по държави (% от БВП)