Същност на застраховането

Същност на застраховането

Застраховането е процес, при който застрахователят се задължава срещу заплащане на определена цена (застрахователна премия) да поеме определен риск/рискове и при настъпване на застрахователно събитие застрахованият или трето ползващо се лице да получат право на застрахователно обезщетение.

Основни застрахователни рискове – Обективно съществуваща вероятност да се случи дадено събитие, което да причини загуби

  • Загуба на живот
  • Загуба на трудоспособност
  • Заболяване
  • Загуба на доход
  • Загуба/увреждане на имущество
  • Увреждане на здравето или имуществото на трети лица