Гаранции

Гаранции Застраховката покрива риска от виновно неизпълнение на договорни отношения между Застрахования и Бенефициента или от съответната законова уредба, от което възникват задължения за плащане нагарантираните суми в полза на Бенефициента. КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА? Покриват се разходи за: КЛАУЗА 01…

Отговорност на превозвача

Отговорност на превозвача HERMES TRADE Застраховката е предназначена за юридически лица или еднолични търговци, със седалище и регистрация в Република България, притежаващи валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари, в съответствие с действащото законодателство на Република България. КАКВО ПОКРИВА…

Карго

Карго HERMES TRADE Застраховат се товари и свързани с тях материални интереси по време на превоз, независимо от вида на превозното средство, срещу загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на застрахователните рискове, посочени в договора за застраховка.…