Избор на застраховка

Видове застраховки – общо застраховане Общо застраховане – застраховането на риск от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество, включително застраховането на отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща обезщетение, зависещо…

 Основни характеристики на застраховането

Основни характеристики на застраховането

В основата на застраховането е т.нар. „прехвърляне“ или „споделяне“ на риска. Застрахователят предварително събира вноски (наричани премии) от много лица, изложени на еднотипен риск, за да може впоследствие да се покрият загубите на малкото от тях, при които рискът се…

 Същност на застраховането

Същност на застраховането

Застраховането е процес, при който застрахователят се задължава срещу заплащане на определена цена (застрахователна премия) да поеме определен риск/рискове и при настъпване на застрахователно събитие застрахованият или трето ползващо се лице да получат право на застрахователно обезщетение. Основни застрахователни рискове – Обективно съществуваща…