Същност на застраховането

Същност на застраховането

Застраховането е процес, при който застрахователят се задължава срещу заплащане на определена цена (застрахователна премия) да поеме определен риск/рискове и при настъпване на застрахователно събитие застрахованият или трето ползващо се лице да получат право на застрахователно обезщетение. Основни застрахователни рискове – Обективно съществуваща…