Избор на застраховка

Видове застраховки – общо застраховане Общо застраховане – застраховането на риск от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество, включително застраховането на отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща обезщетение, зависещо…